20 Januari 2013

Kerama Bahasa Jawa Desa

                                                                            KATA-KATA BAHASA JAWA
Translate bahasa jawa-indonesia
Basa krama pawicantenan ing padhusunan ugi taksih asring kenging pangaribawaning basa krama-desa jaman kajawen (red: jaman rumiyin). Tuladha tembung-tembung saking basa krama-desa kapacak ing “tabel” ngandhap menika:
Terjemahan dalam bahasa Indonesia
Bahasa “krama-desa” lisan di pedesaan juga masih mendapat pengaruh dari bahasa krama-desa jaman dulu. Contoh kata-kata bahasa krama-desa terlihat pada tabel di bawah ini.


Tembung Ngoko
Tembung krama
Tembung bs krama desa
Terjemahan
1
bantal
bantal
lempir
bantal
2
beda
beda
benten
beda
3
belo
belo
belet
anak kuda
4
besuk
benjing
benjang
besok
5
bupati
bupati
bupatos
bupati
6
buru
bujeng
bedhag
buru
7
dhuwit
arta
yatra
uang
8
duren
duren
ambetan
duren
9
embuh
kilap
kirangan
entah
10
esuk
enjing
enjang
pagi
11
gaga
gaga
gagi
gaga “jenis padi”
12
gapura
gapura
gapunten
gapura
13
geni
latu
grama
api
14
glugu
glugu
glega
glugu “batang kelapa”
15
godhong
ron
ujungan
daun
16
graji
graji
grantos
gergaji
17
jagung
jagung
boga
jagung
18
jaran
kapal
kepel
kuda
19
jeneng
nama
nami
nama
20
kabeh
sedaya
sedanten
semua
21
kacang
kacang
kaos
kacang
22
kara
kara
kawis
kara “jenis sayur”
23
kedhele
kedhele
kedhangsul, dhangsul, dhekemen
kedelai
24
ketiga
ketiga
ketigen
ketiga “musim”
25
kuwasa
kuwasa/kuwaos
kuwaos
kuasa
26
kuwali/kwali
kuwali/kwali
kuwangsul/kwangsul
kwali, periuk
27
lawang
kori/konten
konten
pintu
28
lemari
lemari/lemantun
lemantun
almari
29
liya
sanes
lintang
lain
30
mangan
nedha
nedhi
makan
31
mlayu
mlajeng
mlajar
lari
32
mori
mori
monten
mori “kain”
33
njaluk
nedha
nedhi
minta
34
nuli, banjur
lajeng
nunten
lalu
35
pajeg
pajeg
paos
pajak
36
pangan
tedha
tedhi
pangan, makanan
37
paribasan
paribasan
paripaos
peribahasa
38
playu
plajeng
plajar
ikut
39
pracaya
pitados
precados
percaya
40
pring
deling
rosan, bambu
bambu
41
ratan, dalan
margi
radinan, radosan
jalan
42
rupa
warni
rupi
rupa, warna
43
sanajan
sanajan
sinaos, senaos
walaupun
44
seneng
seneng
remen
suka
45
sepisan
sepisan
sepindhah
pertama
46
sida
estu
siyos, ciyos
jadi
47
susah
susah
sisah
sedih
48
tembako
sata
santun
tembakau
49
tenan
saestu
saestos
benar
50
terus
lajeng
teras
terus, lalu, lurus
51
tlaga
tlaga
tlagi
telaga
52
tuna
tuna
tuni
rugi
53
tutuh
tutuh
tetah
dakwa
54
tuwa
sepuh
sepah
tua
55
udan
jawah
jawoh, jawuh
hujan
56
untu
untu
waos
gigi
57
wani
wani, purun
wantun
berani, mau
58
warung
warung
wande
warung
59
wedi
ajrih
wedos
takut
60
wulang
wulang
wucal
ajar
61
wurung
wurung
sande
batal, jadi

Ing basa krama pawicantenan taksih asring kenging pangaribawa saking basa madya jaman kajawen. Tuladha tembung-tembung basa madya kapacak wonten ing “tabel” ngandhap menika:
Terjemahan dalam bahasa Indonesia
Dalam bahasa krama dialog masih sering mendapat pengaruh dari basa madya zaman dulu. Contoh kata-kata basa madya terlihat pada tabel di bawah ini.

Tembung krama
Tembung Madya
Terjemahan
1
aja
sampun
ampun
jangan
2
akeh
kathah
okeh
banyak
3
ana
wonten
onten, enten
ada
4
apa
menapa
napa
apa
5
arep
badhe
ajeng
akan
6
ayo, mara
mangga
daweg, engga, awi
ayo, silakan, mari
7
bakal
badhe
ajeng
calon, kain
8
biyen
rumiyin/kala rumiyin
siyen, sengiyen
dulu, dahulu
9
dhisik
rumiyin
kriyin, riyin
awal, dulu
10
dudu
sanes
dede
bukan
11
enya
mangga
engga, daweg
silakan
12
genea
sebab menapa, menapa
napaa
kenapa, mengapa
13
iki
menika
niki
ini
14
iki lho
menika lho
nigilo
ini lho
15
iku, kuwi
menika
niku, nika
itu
16
isih
taksih
tasih, teksih, tesih
masih
17
iya
inggih
enggih
ya
18
jare, jarene
sanjangipun, criyosipun
turene, tosipun
katanya
19
kae
menika
nika, negale, negalo
itu
20
kari
kantun
kentun
tinggal
21
kena apa
kenging menapa
kenging napa
kenapa, mengapa
22
kepriye
kadospundi
kepripun
bagaimana
23
kowe
sampeyan
samang, dika
kamu
24
maneh
malih
melih
lagi
25
mengko
mangke
mengke
nanti
26
menyang
dhateng
teng
ke
27
mrana
mrika
rika
ke sana
28
mrene
mriki
riki
ke sini
29
mung
namung
naming, gur, kur
hanya
30
saiki
samenika
saniki
sekarang
31
samene
samanten
semanten
sekian, sebegini
32
samono
samanten
semonten
sekian, sebegitu
33
saprene
samenika
sapriki
sekarang, saat ini
34
siji
satunggal
senunggal, senunggil
satu
35
uwis
sampun
empun
sudah
36
wae
kemawon
mawon
saja
37
kana
ngrika
rika
sana
38
kene
ngriki
riki
sini
39
kono
ngriku
riku
situ

Suwandi
Naskah diambil dari “Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa” karangan Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. dan Drs. Th. Supriya, tahun 2001, penerbit: Kanisius Yogyakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar