19 Februari 2012

Pawarta Bahasa Jawa

                                                                           DOWNLOAD ARTIKEL INI DISINI

     KEGUNAAN BAHASA JAWA HALUS

Pawarta 1
Topik 1 Pamitan Jamaah Haji D.I Yogyakarta
Isi Pawarta
Babagan bidalipun jamaah Haji daerah D.I.Y ingkang dipun lepas kalihan wakil Gubernur D.I.Y Sri Pakualam IX dipun sekseni para pejabat kanwil. Pemberangkatan jamaah Haji D.I.Y kapirang 9 kloter gugungipun 2268 jamaah.
Tanggapan
Basa ingkang dipun gunakaken sampun trep utawi leres. Urut-urutanipun isi pawarta sampun jumbuh kalihan kawontenan sak menika.
                                                                                                  SEPUTAR BISNIS
Topik 2
Upacara Tradisional kangge miwiti damel sumur
Isi Pawarta
           Desa Krikil, Bendorejo, Kulon Progo kekirangan toyo resik dados masyarakat ngawontenaken upacara tumpengan kangge miwiti damel sumur dinten minggu enjing dipun pangarsani kalihan sesepuh desa. Tumpeng diselehaken wonten tengahe sumur ingkang dipun keduk. Tumpeng niku kangge nyuwun marang Gusti supados anggene damel sumur wilujeng lan angsal sumber toyo.

Tanggapan
          Supados wonten ing desa Krikil,Bendorejo, Kulon Progo mboten kekirangan toyo wonten ing kekeringan punika pramila perlu dipun gatosaken saking pihak-pihak khususipun pihak ingkang terkait kados dene pemerintah daerah, perusahaan air minum, uutawi usahawan-usahawan sanesipun supados saget kangge ngatasi kekirangan toyo resik wonten daerah punika.

Pawarta 2                                                                        SEPUTAR KESEHATAN

Topik Festival Daur Ulang Sampah
Isi Pawarta
          Dinten minggu enjing lare TK kecamatan Kaligesing tumut festival daur ulang sampah tahun 2011 mapan teng lapangan kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Sesirah festival punika yaiku ”Aku Anak Kaligesing Peduli Sampah”. Festival punika dipun adani karang taruna kecamatan Kaligesing mengeti ambalwarsa Purworejo 1110 tahun. Lare-lare TK ngagem busana sangking sampah daur ulang. Festival punika supados lare-lare mau saget daur ulang sampah dados barang migunani. Lare-lare TK seneng wonten festival punika.

Tanggapan
            Kangge ningkataken kesadaran utawa sengsem dumateng lingkungan pramila wiwit alit lare punika sampun dikenalaken kalihan barang-barang kang mbboten migunani wonten sekitaripun nanging sejatosipun saget dipunmanfaatke malih dados barang ingkang migunani tumrapipun panggesangan kados dene uwoh ingkang mboten kangge punika saget dipundamel pupuk kompos.

Pawarta 3
Topik Bakmi Jawa
Isi Pawarta
             Racakipun saben tiyang remen dateng bakmi. Ananging menawi ngrahapi bakmi jawa ngiras ngleluri budaya. Panjenengan saget dateng wande bakmi jawa 29 Bu Gito. Wande bakmi ingkang dumunung wonten jalan Ki Ageng no. 9 Perumahan Rejo Winangun, Kota Gede, Ngayogyakarta menika mujudaken satunggale wande ingkang gatosaken ngleluri budaya jawa, wande ngadek tahun 2007 kejawi bakmi jawa, nasi goreng, cap jay, ugi gelar karawitan tumrap pelangganipun. Wande bikak setengah songo ngantos jam sewelas dalu, malem minggu gelar ringgit purwo lan karawitan paring suka panglipur pelangganipun.

Tanggapan
             Awit katah pandemen bakmi pramilo perlu dipun bikak cabang-cabang bakmi jawa kados kagunganipun Bu Gito supados pandemen-pandemen bakmi mboten bingung pados dedhaharan bakmi jawa.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar